Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Academie voor professionals


Algemene voorwaarden gebruiker; gevestigd aan IJzerwegstraat 8 bus 2, 8400 Oostende ,
ingeschreven bij de Kruisbank voor ondernemingen
BE0 861 494 711 Karoline Van de Mergel
Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene voorwaarden :
De algemene voorwaarden als hierna vermeld
Gebruiker:
Karoline Van de Mergel , ingeschreven BE0 861 494 711
Bedrijf:
De wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep
Dienst :
Alle werkzaamheden , in welke vorm dan ook, die gebruiker voor of ten behoeve van de wederpartij
heeft verricht.
Dienstverlening op afstand:
De overeenkomst tussen de wederpartij en gebruiker, waarbij in het kader van een door de gebruiker
georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst
uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals
een website , telefoon of ander communicatiemiddel.
Honorarium:
De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de wederpartij is overeengekomen
Koop op afstand:
De overeenkomst tussen de wederpartij en gebruiker, waarbij in het kader van een door de gebruiker
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
gebruikt wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand zoals een
website, telefoon of ander communicatiemiddel.
Opdracht:
De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening
Overeenkomst:
Elle overeenkomst gesloten tussen gebruiker en wederpartij
Product:
Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de wederpartij en de gebruiker
Wederpartij:
Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of
heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder wederpartij wordt zowel consumenten als
bedrijven verstaan.
Artikel 1 Werkingssfeer, algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst,
  gesloten tussen de gebruiker en de wederpartij, tenzij van deze algemene voorwaarden door
  partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgewezen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
  gebruiker, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de
  wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen
 4. Indien gebleken is dat een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden voor al het
  overige in staat. In geval van deze situatie treden gebruiker en de wederpartij in overleg met
  het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen
  te komen.
 5. Indien gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit
  niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn , of dat gebruiker in enigerlei mate
  het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
  voorwaarden te verlangen.
 6. Afwijkingen van de overeenkomst en algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
  schriftelijk en uitdrukkelijk met gebruiker zijn overeengekomen
  Artikel 2 Aanbiedingen en /of offertes
 7. Aanbiedingen en /of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij
  spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 8. Alle aanbiedingen en/of offertes van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/ of
  offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een
  termijn voor aanvaarding is gesteld, vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze
  termijn is verlopen, anders vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
 9. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de
  wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer
  gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een
  onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 10. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de
  aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is gebruiker daaraan niet gebonden. De
  overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
  gebruiker anders aangeeft.
 11. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in
  de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de
  opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 12. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of
  nabestellingen
Winkelwagen
Scroll naar boven